Obchodné podmienky a reklamačný poriadok 

Obchodné podmienky internetového predaja 

(ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa pri realizácii Objednávok a uzatváraní Kúpnych zmlúv prostredníctvom Internetového obchodu.

Prevádzkovateľom Internetového obchodu je spoločnosť NATURAL s.r.o., so sídlom Radlinského 20, Spišská Nová Ves 052 01, IČO 46 790 365, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30395/V (ďalej aj ako „NATURAL“).

Internetovým obchodnom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou NATURAL na internetovej stránke www.fitvitamin.sk t.j. kúpa a predaj Tovaru tretím osobám prostredníctvom internetovej stránky www.fitvitamin.sk.

Kupujúcim sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu považuje akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu spoločnosti NATURAL, objedná alebo kúpy Tovar ponúkaný a predávaný spoločnosťou NATURAL.

Objednávkou sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie záväzná objednávka Kupujúceho, ktorou prostredníctvom Objednávkového formulára v Internetovom obchode prejaví záujem o kúpu tovaru ponúkaného a predávaného spoločnosťou NATURAL tak, že Objednávkový formulár odošle spoločnosti NATURAL prostredníctvom Internetového obchodu.

Prijatím objednávky sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým spoločnosť NATURAL potvrdí, že Objednávka Kupujúceho bola spoločnosti NATURAL doručená a zaregistrovaná v jej elektronickom systéme. Akceptáciou objednávky sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým spoločnosť NATURAL Kupujúcemu potvrdí, že jeho Objednávku prijíma.

Tovarom sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorý ponúka NATURAL na predaj prostredníctvom Internetového obchodu.

Objednávkovým formulárom sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie elektronický formulár doručený spoločnosti NATURAL prostredníctvom elektronického systému v Internetovom obchode, ktorý obsahuje najmä identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho príp. fakturačné údaje, označenie objednaného Tovaru, kúpnu cenu tovaru vrátane DPH, miesto dodania alebo prevzatia Tovaru, spôsob doručenia Tovaru, Náklady na doručenie Tovaru, súhlas Kupujúceho s týmito Obchodnými podmienkami a udelenie súhlasu Kupujúceho na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho spoločnosťou NATURAL. Nákladmi na doručenie tovaru sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumejú náklady na prepravu/doručenie Tovaru zo skladu spoločnosti NATURAL do miesta dodania Tovaru určeného Kupujúcim v Objednávke.

Všetky vzťahy vzniknuté v rámci Internetového obchodu medzi spoločnosťou NATURAL a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V prípade, ak je Kupujúcim podnikateľ, spravujú sa vzťahy medzi spoločnosťou NATURAL a Kupujúcim zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Kupujúci a spoločnosť NATURAL majú záujem riešiť všetky svoje spory vzniknuté na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, prednostne mimosúdne a preto sa podľa zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej len „ZRK“) dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti s Kúpnou zmluvou, ako aj spory

(i) o platnosť, trvanie a výklad Kúpnej zmluvy a právnych úkonov Kupujúceho alebo spoločnosti NATURAL,

(ii) o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia,

(iii) o iných nárokoch spoločnosti NATURAL alebo Kupujúceho, ktoré vzniknú za trvania Kúpnej zmluvy, najmä o nárokoch, ktoré s Kúpnou zmluvou priamo súvisia (iv) zo vzťahov čo aj nepriamo súvisiacich s Kúpnou zmluvou alebo Kúpnu zmluvu zabezpečujúcich (napr. ručenie), na rozhodnutie Obchodnému súdu – stálemu rozhodcovskému súdu, zriadenému spoločnosťou Obchodný súd s.r.o., IČO 36 858 102 (ďalej len „OS“). Ak je zmluvnou stranou Zmluvy fyzická osoba, ktorú osobitný predpis považuje za spotrebiteľa, je táto oprávnená, v rozsahu určenom zákonom, podať žalobu nielen na OS, ale aj na všeobecnom súde. NATURAL a Kupujúci vyhlasujú, že sa rozhodnutiu OS bez výhrad podriadia. NATURAL a Kupujúci, ak to zákon pre konkrétny prípad nezakazuje, týmto vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody obnovy konania) a dohodli sa, že OS bude konať nasledovne:

(i) podľa slovenského právneho poriadku,

(ii) podľa zásad spravodlivosti, pokiaľ to zákon nevylučuje,

(iii) podľa rokovacieho poriadku a štatútu OS, zverejneného v čase začatia konania v Obchodnom vestníku,

(iv) rozhodcu (senát) vymenuje OS.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Každá Objednávka Kupujúceho je pre Kupujúceho záväzná.

Pre NATURAL je Objednávka Kupujúceho záväzná iba v prípade, ak:

a. NATURAL potvrdí Prijatie Objednávky a zároveň Akceptáciu Objednávky , a

b. Kupujúci zaplatí celú kúpnu cenu za objednaný Tovar vrátane Nákladov na doručenie.

Momentom splnenia všetkých podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 2 tohto článku dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou NATURAL a Kupujúcim (ďalej aj ako „Kúpna Zmluva“). V prípade, ak Kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu vrátane Nákladov na doručenie v lehote 5 pracovných dní odo dňa Akceptácie Objednávky, je spoločnosť NATURAL oprávnená od Kúpnej Zmluvy kedykoľvek odstúpiť.

Objednávka stráca akékoľvek právne účinky v prípade, ak NATURAL po jej obdržaní akoukoľvek formou Kupujúceho informuje, že Objednávku Kupujúceho odmieta alebo ho akoukoľvek formou informuje, že jeho Objednávke nemôže vyhovieť. Spoločnosť NATURAL nie je povinná uviesť dôvody odmietnutia alebo nevyhovenia Objednávke. Objednávka stráca akékoľvek právne účinky tiež v prípade, ak spoločnosť NATURAL v lehote 3 pracovných dní nepotvrdí Prijatie Objednávky a zároveň Akceptáciu Objednávky podľa bodu 2 písm. a) tohto článku. Kupujúci nemá právny nárok na potvrdenie Prijatia Objednávky a/alebo Akceptáciu Objednávky zo strany spoločnosti NATURAL. 

III. Kúpna cena, Náklady na doručenie a platobné podmienky 

Kúpna cena za objednaný Tovar je uvedená v Internetovom obchode spoločnosti NATURAL , v Objednávkovom formulári, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa kúpna cena v uvedených zdrojoch líši, je pre Kupujúceho záväzná kúpna cena uvedená v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa výška kúpnej ceny uvedeným spôsobom zvýši v neprospech Kupujúceho, má Kupujúci právo zrušiť Objednávku. Kupujúci však nemá právo zrušiť Objednávku v prípade, ak už z jeho strany došlo k zaplateniu (záväznej) kúpnej ceny; v danom prípade nemá Kupujúci ani právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

Náklady na doručenie sú uvedené v Objednávkovom formulári, Prijatí Objednávky, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa Náklady na doručenie v uvedených zdrojoch líšia, použije sa primerane predchádzajúci bod 1 tohto článku.

Kúpna cena nezahŕňa Náklady na doručenie objednaného Tovaru.

Kúpna cena a Náklady na doručenie Tovaru sa uhrádzajú formou bezhotovostného prevodu na bankový účet spoločnosti NATURAL uvedený v Akceptácii objednávky, prípadne môžete využiť služby CARD PAY (platenie kartou), TATRA PAY, pričom kúpna cena a Náklady na doručenie sa považujú za zaplatené až pripísaním celej kúpnej ceny a Nákladov na doručenie na bankový účet spoločnosti NATURAL.

Pri úhrade kúpnej ceny podľa predchádzajúceho bodu 4 tohto článku, je Kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v Akceptácii objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu, nemusí elektronický systém priradiť pripísanú úhradu k jeho Objednávke. V danom prípade nenesie NATURAL žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie (prípadne nedoručenie) objednaného Tovaru. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu má NATURAL právo na odstúpiť od Kúpnej zmluvy a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody tretej osoby, resp. akékoľvek iné nároky tretej osoby.

V prípade, ak Kupujúci v Objednávkovom formulári uvedenie ako spôsob doručenia a miesto dodania/prevzatia Tovaru jeho osobné prevzatie v sklade spoločnosti NATURAL, nie je Kupujúci povinný zaplatiť spoločnosti NATURAL žiadne Náklady na doručenie.

Prevzatím objednaného Tovaru Kupujúcim sa Kupujúci stáva vlastníkom objednaného Tovaru, pričom týmto momentom na neho zároveň prechádza zodpovednosť za nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare.

Spoločnosť NATURAL môže poskytnúť Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny, na jej Poskytnutie však má Kupujúci právny nárok len za splnenia podmienok, ktoré určuje resp. môže určiť výhradne spoločnosť NATURAL.

IV. Čas a spôsob doručenia Tovaru 

Spoločnosť NATURAL nie je povinná doručiť objednaný Tovar skôr, než dôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, to znamená, že spoločnosť NATURAL je povinná doručiť objednaný Tovar Kupujúcemu, až keď sú splnené všetky podmienky uvedené v bode 2 článku II týchto Obchodný podmienok. Objednaný Tovar je spoločnosť NATURAL povinná doručiť na miesto dodania tovaru Kupujúcemu do vlastných rúk buď prostredníctvom slovenskej pošty, kuriérskou službou (ďalej aj ako „Doručiteľ“) alebo osobným odovzdaním Kupujúcemu v sklade spoločnosti NATURAL, a to v závislosti od toho, ktorý z uvedených spôsobov doručenia určil Kupujúci v Objednávkovom formulári.

Ak sa Tovar doručuje kuriérskou službou, je dodacia lehota Tovaru 1-3 pracovné dni. Pri osobnom prevzatí Tovaru v sklade spoločnosti NATURAL, bude Tovar pripravený na prevzatie najneskôr o 13:00 v najbližší pracovný deň po dni, kedy došlo zo strany Kupujúceho k zaplateniu kúpnej ceny a Nákladov na doručenie. Spoločnosť NATURAL negarantuje dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode. Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode sa vzťahujú iba na prípady, ak sa miesto dodania Tovaru nachádza na území Slovenskej republiky.

Sklad spoločnosti NATURAL sa nachádza na adrese Radlinského 20, Spišská Nová Ves.

Miestom dodania Tovaru je adresa, ktorú určil Kupujúci v Objednávkovom formulári ako adresu, kde mu má byť objednaný Tovar spoločnosťou NATURAL doručený. Spoločnosť NATURAL doručuje Tovar v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, ak má Kupujúci záujem, aby bol Tovar doručený mimo územia Slovenskej republiky, spoločnosť NATURAL si vyhradzuje právo neakceptovať Objednávku alebo upraviť primerane podmienky splnenia takejto Objednávky (najmä Náklady na doručenie, spôsob a lehoty doručenia Tovaru), to však najneskôr v Akceptácii Objednávky. V takomto prípade, bude NATURAL po prijatí Objednávky Kupujúceho a pred Akceptáciou Objednávky, Kupujúceho spravidla kontaktovať.

Povinnosť spoločnosti NATURAL doručiť Tovar Kupujúcemu je splnený odovzdaním objednaného Tovaru Kupujúcemu, alebo inej osobe oprávnenej Tovar prevziať. Doručenie Tovaru je Kupujúci povinný Doručiteľovi písomne potvrdiť. Spolu s objednaným Tovarom bude Kupujúcemu doručený aj účtovný doklad. V prípade, ak si mal Kupujúci podľa Objednávky prevziať Tovar osobne v sklade spoločnosti NATURAL, pričom Kupujúci si tento Tovar neprevezme v lehote 15 dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny Tovaru, je spoločnosť NATURAL oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, má NATURAL právo požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s vybavením Objednávky vo výške 10 €, pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti spoločnosť NATURAL Kupujúcemu. V prípade, ak si Kupujúci neprevezme (z akéhokoľvek dôvodu), alebo odmietne prevziať objednaný Tovar doručovaný slovenskou poštou, alebo kuriérskou službou, tento Tovar sa vráti spoločnosti NATURAL, na základe čoho je spoločnosť NATURAL oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, je spoločnosť NATURAL oprávnená požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojenú s vybavením jeho Objednávky, vo výške 10€, pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti spoločnosť NATURAL Kupujúcemu. Nárok na vrátenie Nákladov na doručenie v danom prípade Kupujúci nemá. 

V. Zodpovednosť za vady, reklamácie 

1. Na zodpovednosť za vady na objednanom Tovare a spôsob vybavenia reklamácie sa použije Reklamačný poriadok Internetového obchodu spoločnosti NATURAL. 

VI. Zrušenie Objednávky a odstúpenie od Kúpnej zmluvy 

Kupujúci môže Objednávku zrušiť najneskôr v lehote 12 hodín od momentu doručenia Objednávky spoločnosti NATURAL. Objednávku podľa predchádzajúcej vety nie je možné zrušiť v prípade, ak už bola uzatvorená Kúpna zmluva v zmysle bodu 2 a 3 článku 2 týchto Obchodných podmienok. V prípade, ak tieto Obchodné podmienky umožňujú Kupujúcemu Objednávku zrušiť, môže Kupujúci zrušiť objednávku zaslaním e-mailu na adresu natural@natural-sk.sk, v ktorom zrozumiteľným spôsobom uvedie skutočnosť, že Objednávku zrušuje, dôvod zrušenia Objednávky, svoje meno, charakteristiku Objednaného Tovaru, ako aj číslo Objednávky (ID objednávky) ak bolo Kupujúcemu doručené Potvrdenie objednávky s uvedením čísla Objednávky (ID objednávky). V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho bodu si spoločnosť NATURAL nebude účtovať voči Kupujúcemu žiadne pokuty, sankcie ani náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s Objednávkou.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia doručeného Tovaru, a to aj bez udania dôvodu. V odstúpení od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný uviesť najmä svoje meno, číslo Objednávky (ID objednávky) a charakteristiku Objednaného Tovaru. Pre zachovanie právnej istoty sa Kupujúcemu odporúča, aby odstúpenie od Zmluvy vykonal písomne formou listu doručeného na adresu sídla spoločnosti NATURAL spolu s vráteným Tovarom podľa bodu 7 tohto článku.

Na to, aby bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho v zmysle bodu 3 tohto článku účinné, je potrebné, aby odstúpenie od Kúpnej zmluvy bolo v 7 pracovný deň lehoty spoločnosti NATURAL doručené (nielen odoslané na poštovú prepravu). Spolu s odstúpením od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť spoločnosti NATURAL objednaný Tovar, a to na adresu NATURAL s.r.o., Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves. Tento spoločnosť NATURAL odporúča zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka treba priložiť kópiu faktúry, ktorá bola zaslaná s Tovarom.

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, musí byť Objednaný tovar spoločnosti NATURAL vrátený nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale. V opačnom prípade má spoločnosť NATURAL právo na peňažnú náhradu vo výške zodpovedajúcej miere poškodenia alebo použitia vráteného Tovaru, prípadne jeho obalu. Tento svoj nárok na peňažnú náhradu má spoločnosť NATURAL právo si uspokojiť z kúpnej ceny, ktorú je povinná vrátiť v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. V takomto prípade pohľadávka spoločnosti NATURAL na peňažnú náhradu zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. V takom prípade je spoločnosť NATURAL povinná:

a. prevziať Objednaný Tovar späť od Kupujúceho , a

b. vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za Objednaný tovar, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ sa Kupujúci a Natural nedohodnú inak; bod 9 tohto článku tým nie je dotknutý.

Spoločnosť NATURAL si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny za Tovar, a to až do jeho vrátenia spoločnosti NATURAL Kupujúcim.

V prípade, ak doručený Tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, je spoločnosť NATURAL zároveň povinná Kupujúcemu vrátiť náklady, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s Objednaním Tovaru.

Kupujúci sa môže so svojimi reklamáciami, sťažnosťami alebo podnetmi súvisiacimi so službami poskytovanými spoločnosťou NATURAL obracať na spoločnosť NATURAL, a to písomne na adresu NATURAL s.r.o., Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves., alebo formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu riaditel@natural-sk.sk

Spoločnosť NATURAL je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v týchto Obchodných podmienkach ako aj z dôvodu, že objednaný Tovar nie je možné dodať z dôvodu, že bol vypredaný, nevyrába sa alebo nie je v možnostiach spoločnosti NATURAL ho akýmkoľvek spôsobom zaobstarať, rovnako tak v prípade, ak sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena objednaného Tovaru, alebo v prípade, ak bol objednaný Tovar na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu stiahnutý z obehu. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy spoločnosti NATURAL podľa tejto zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Odstúpiť od Kúpnej zmluvy môže spoločnosť NATURAL aj formou elektronickej pošty (e-mailom) doručenej Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho určenú v Objednávke. 

VII. Ochrana osobných údajov 

Registráciou na našej internetovej stránke a/alebo odoslaním Objednávky udeľuje Kupujúci súhlas spoločnosti NATURAL na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to jeho mena, priezviska, bydliska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a ďalších osobných údajov uvedených pri registrácii na internetovej stránke Poskytovateľa a/alebo údajov uvedených v Objednávke, za účelom riadneho vybavenia Objednávky Kupujúceho a dodania objednaného Tovaru spoločnosťou NATURAL. Tento súhlas udeľuje Kupujúci na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomného oznámenia doručeného spoločnosti NATURAL.

NATURAL spracúva osobné údaje Kupujúceho len za účelom uzatvorenia Kúpnej zmluvy a riadneho plnenia svojich povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. Využíva ich predovšetkým pri Prijatí objednávky, Akceptácii objednávky, vystavení faktúry, vybavovaní Objednávky a doručení objednaného Tovaru. Spoločnosť NATURAL zodpovedá za to, že osobné údaje, ktoré jej budú Kupujúcim poskytnuté, nebudú použité na iné účely a nebudú sprístupnené tretím osobám (s výnimkou osôb vykonávajúcich doručenie objednaného Tovaru). 

Reklamačný poriadok Internetového obchodu 

I. Všeobecné ustanovenia 

Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatváranými prostredníctvom Internetového obchodu, a to najmä práva a povinnosti (nároky) z vád Tovaru kúpeného Kupujúcim a postup pri reklamácii vadného Tovaru. Prevádzkovateľom Internetového obchodu je spoločnosť NATURAL s.r.o., so sídlom Radlinského 20, Spišská Nová Ves 052 01, IČO 46 790 365, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30395/V (ďalej aj ako „NATURAL“). Internetovým obchodnom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou NATURAL na internetovej stránke www.fitvitamin.sk, t.j. kúpa a predaj Tovaru tretím osobám prostredníctvom internetovej stránky www.fitvitamin.sk. Kupujúcim sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu spoločnosti NATURAL, objedná alebo kúpy Tovar ponúkaný a predávaný spoločnosťou NATURAL.

Tovarom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorý ponúka NATURAL na predaj prostredníctvom Internetového obchodu

Objednávkou Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že sa s reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ním. 

II. Zodpovednosť za vady 

Spoločnosť NATURAL zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.

Spoločnosť NATURAL nezodpovedá za vady vzniknuté:

zlou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi a odporúčaniami spoločnosti NATURAL, používaním alebo skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s ohľadom na teplotu, prašnosť, alebo vlhkosť prostredia, prípadne z dôvodu priameho slnečného žiarenia,

poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

NATURAL reklamáciu zamietne ak zistí, že príčinou vady nie je vadnosť Tovaru, ale konanie Kupujúceho a/alebo tretej osoby.

NATURAL má právo zamietnuť reklamáciu v prípadoch, ak reklamovaný Tovar alebo jeho časť je podstatne znečistená alebo nespĺňa základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predloženie Tovaru do reklamačného procesu.

Kupujúci je povinný na reklamáciu predložiť kompletný Tovar, t.j. všetky jeho časti, a to aj v prípade, ak sa vada týka len niektorej jeho časti. Záručné lehoty vzťahujúce sa k objednanému Tovar, sú uvedené priamo v príslušných záručných listoch priložených k objednanému Tovaru, alebo sú určené dátumom spotreby Tovaru, ktorý je uvedený spravidla na obale Tovaru, alebo v príbalovom letáku k Tovaru . Kupujúci berie na vedomie, že objednaný Tovar si zachová svoje pozitívne vlastnosti len za predpokladu, že sa bude správne používať a skladovať, na základe čoho sa Kupujúci zaväzuje ihneď po doručení Tovaru, prečítať si všetky informácie o Tovare nachádzajúce sa na obale Tovaru, alebo v príbalovom letáku priloženom k Tovaru, a to najmä dátum spotreby, návod na použitie, spôsob dávkovania a skladovanie Tovaru. V prípade nedodržania povinnosti stanovenej v tomto bode nenesie NATURAL zodpovednosť za vady Tovaru vzniknuté v súvislosti s porušením tejto povinnosti, ani za škodu, ktorá na základe toho Kupujúcemu, alebo akejkoľvek tretej osobe, vznikne. 

III. Spôsob vybavenia reklamácie 

Kupujúci je povinný prezrieť doručený Tovar bezodkladne po doručení objednaného Tovaru a v prípade, ak má doručený Tovar akékoľvek vady (napr. je doručený v nesprávnom množstve, kvalite, je poškodený alebo bol doručený iný Tovar, než si Kupujúci prostredníctvom Objednávky objednal) je Kupujúci povinný doručený Tovar spoločnosti NATURAL písomne alebo osobne reklamovať a Tovar vrátiť, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní, odo dňa kedy si mohol Kupujúci doručený Tovar prezrieť, ak má Tovar zjavné vady, alebo v lehote 3 pracovných dní odo dňa kedy mohol Kupujúci vady zistiť, ak má tovar skryté vady. V písomnej reklamácii je Kupujúci povinný uviesť: meno a priezvisko Kupujúceho, číslo Objednávky (ID objednávky), charakteristiku doručeného a reklamovaného Tovaru, zrozumiteľným, konkrétnym a jednoznačným spôsobom uviesť, v čom spočíva vadnosť doručeného Tovaru. Písomná reklamácia musí byť zreteľne označená ako „Reklamácia“. V prípade ak je Tovar reklamovaný písomne, je Kupujúci povinný reklamovaný Tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, a to na adresu NATURAL s.r.o., Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves. Do balíka treba priložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru a písomnú reklamáciu podľa bodu 2 tohto článku. Osobne možno Tovar reklamovať v kamennom obchode spoločnosti NATURAL na adrese Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves, a to v čase prevádzkových hodín spoločnosti NATURAL uvedených na internetovej stránke spoločnosti NATURAL www.fitvitamin.sk Pri osobnej reklamácii v Predajni je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu reklamovaný Tovar, uviesť dôvody reklamácie, svoje kontaktné údaje a predložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru. V prípade, ak Kupujúci nereklamuje kúpený Tovar za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 1, 2 , 3 a 4 nároky z vád tovaru Kupujúcemu zanikajú. Kupujúci má nasledovné nároky z vád Tovaru:

Odstránenie vady Tovaru opravou Tovaru,

Odstránenie vady Tovaru doručením chýbajúceho Tovaru,

Výmena vadného Tovaru za bezvadný Tovar,

Primeraná zľava z ceny Tovaru,

Odstúpenie od Zmluvy.

Spôsob, akým sa vybaví reklamácia podľa predchádzajúceho bodu 6 určuje NATURAL, a to v zásade podľa (i) alebo (ii) alebo podľa (iii). V prípade, ak to s ohľadom na charakter vady nie je účelné alebo dobre možné alebo to od spoločnosti NATURAL nemožno spravodlivo požadovať, má Kupujúci nárok na vybavenie reklamácie podľa (iv) alebo (v), a to podľa vlastnej voľby.

NATURAL informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu do troch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní v odôvodnených prípadoch, a to formou e-mailu doručeného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené v Objednávke Tovaru. V prípade, ak NATURAL informuje Kupujúceho, že reklamácia bude vybavená podľa (iv) alebo (v), má Kupujúci právo v lehote 5 pracovných dní určiť voľbu vybavenia reklamácie podľa jedného z uvedených spôsobov; po márnom uplynutí tejto lehoty určí v lehote 3 pracovných dní spôsob vybavenia reklamácia NATURAL.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.

NATURAL zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie, ak potvrdenie nie je možné doručiť ihneď (najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie podľa bodu 11).

NATURAL zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o vybavení reklamácie, a to v zásade najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, avšak len za predpokladu, že bola reklamácia dôvodná.